Thông tin chi tiết về chế độ trợ cấp của người khuyết tật 2020

Người khuyết tật ở nước ta hiện nay chiếm một tỉ lệ khá cao, đó là những người không may mắn trong cuộc sống cần được giúp đỡ. Căn cứ vào Luật Người khuyết tật (Luật số 51/2010/QH12) Nhà nước đã có rất nhiều các chính sách hỗ trợ cho những hoàn cảnh không may mắn này.

I. Đối tượng hưởng chế độ trợ cấp của người khuyết tật

Hàng năm, Nhà nước phân bổ ngân sách và các chính sách về người khuyết tật (NKT), cùng với việc lồng ghép rất nhiều các chính sách khác để NKT có cơ hội được phát huy hết khả năng của mình trong điều kiện cho phép. 

Theo nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 44, Luật NKT, thì đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

+NKT đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45, Luật NKT.

+ NKT nặng.

Ngoài đối tượng NKT được xét hưởng trợ cấp xã hội có thêm đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng theo Khoản 2, Điều 44 Luật NKT có: 

+Gia đình có NKT đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó;

+Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc NKT đặc biệt nặng;

+ NKT quy định tại Khoản 1, Điều 44, Luật NKT đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

II. Mức hưởng trợ cấp của NKT

 Tùy từng mức thương tật khác nhau mà mức hưởng trợ cấp của NKT cũng khác nhau. Mức hưởng trợ cấp của NKT sẽ được tính theo hệ số riêng.

Mức hưởng trợ cấp của người tàn tật được tính theo hệ số cấp độ thương tật. Ảnh: Minh họa. Nguồn: Internet

1. Hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với NKT sống tại hộ gia đình. 

Căn cứ vào Điều 16, Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật NKT.

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với NKT sống tại hộ gia đình được tính như sau: 270.000 đồng/người/tháng nhân với hệ số:

+ Hệ số hai (2,0) đối với NKT đặc biệt nặng;

+Hệ số hai phẩy năm (2,5) đối với NKT đặc biệt nặng là người cao tuổi, NKT đặc biệt nặng là trẻ em;

+Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với NKT nặng;

+Hệ số hai (2,0) đối với NKT nặng là người cao tuổi hoặc trẻ em.

Trong trường hợp NKT thuộc diện hưởng các hệ số khác nhau thì mức hưởng chỉ được tính cho một hệ số cao nhất. Đặc biệt trong thời gian hưởng chế độ trợ cấp xã hội nếu NKT chết sẽ được hỗ trợ kinh phí mai táng. Nếu NKT thuộc diện hưởng các mức hỗ trợ chi phí mai táng khác nhau thì được hưởng một mức cao nhất.

2. Hệ số tính mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng

Chế độ trợ cấp của NKT còn quy định mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho thân nhân hoặc người giám hộ của NKT, đang chăm sóc người tàn tật. Hệ số tính mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc được quy định tại Điều 17, Nghị định 28/2012/NĐ-CP như sau:

Mức hưởng hỗ trợ hỗ trợ chăm sóc hàng tháng: 270.000 đồng/người/tháng nhân với hệ số:

+Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với NKT đặc biệt nặng, NKT nặng đang mang thai hoặc nuôi một con dưới 36 tháng tuổi.

 +Hệ số hai (2,0) đối với NKT đặc biệt nặng, NKT nặng đang nuôi từ hai con trở lên dưới 36 tháng tuổi.

+Hệ số một (1,0) đối với hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc NKT đặc biệt nặng.

Trường hợp NKT thuộc diện hưởng các hệ số khác nhau thì chỉ được hưởng một hệ số cao nhất. Nếu cả vợ và chồng là NKT thuộc diện hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng quy định tại Khoản 1, Điều 17, Nghị định 28/2012/NĐ- CP thì chỉ được hưởng một suất hỗ trợ kinh phí chăm sóc.

Trường hợp NKT đặc biệt nặng, NKT nặng đang hưởng trợ cấp xã hội quy định tại Khoản 1, Điều 16, Nghị định 28/2012/NĐ- CP nhưng mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì vẫn được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc quy định tại Khoản 1 Điều này.

Ngoài ra, người đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 19, Nghị định 28/2012/NĐ- CP khi nhận nuôi dưỡng, chăm sóc NKT đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc với hệ số được quy định như sau:

+Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một NKT đặc biệt nặng.

+Hệ số ba (3,0) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc từ hai NKT đặc biệt nặng trở lên.

Tìm hiểu chế độ trợ cấp của NKT giúp họ được hưởng trợ cấp theo đúng quy định của pháp luật là một việc làm ý nghĩa và mang giá trị nhân văn. Người dân cùng các cơ quan, chính quyền cùng nhau chung tay góp sức để NKT có thể hòa nhập cộng đồng và có một cuộc sống ý nghĩa hơn, tạo điều kiện cho họ được làm việc, vui chơi tham gia các hoạt động thể thao, trong điều kiện cho phép.

Bài viết kế tiếp

Nghị lực vượt lên của đôi vợ chồng khuyết tật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về Đầu Trang