Thành lập Ban Điều phối chương trình, dự án quốc tế

Ngày 17/9/2012, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã ký Quyết định số 301/QĐ-HBT thành lập Ban Điều phối chương trình, dự án quốc tế.

    HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    VÀ TRẺ MỒ CÔI VIỆT NAM                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 301 /QĐ-HBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Điều phối chương trình, dự án quốc tế

CHỦ TỊCH HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 136/CT ngày 25/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép thành lập Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Hội và ý kiến của Ban Thường vụ tại cuộc họp ngày 14/8/2012 về việc thành lập Ban Điều phối chương trình, dự án quốc tế;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Trung ương Hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Điều phối chương trình, dự án quốc tế nhằm tổ chức tuyên truyền, vận động và điều phối các dự án, chương trình từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho Hội để trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Hoạt động của Ban Điều phối chương trình, dự án quốc tế theo Quy chế do Ban Thường trực quyết định.

Điều 2. Bổ nhiệm các ông, bà có tên sau đây làm lãnh đạo Ban:

  1. Ông Nguyễn Xuân Sơn – Trưởng ban
    2. Bà Vũ Thị Thu Hằng – Phó Trưởng ban
    3. Bà Vũ Thị Thanh Diệp – Phó Trưởng ban
    4. Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Phó Trưởng ban
    Lãnh đạo Ban Điều phối chương trình, dự án quốc tế làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Hội, các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                    CHỦ TỊCH

– Như điều 4;                                                                                 (đã ký)

-Ban Thường trực

– Các tỉnh thành Hội

– Lưu VP.                                                                               Nguyễn Đình Liêu

 

Bài viết kế tiếp

Công văn 3340/BHXH-ST

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về Đầu Trang