Quyết Định Thành Lập Chi Hội

       UBND TP. VŨNG TÀU                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI NKT – TP. VŨNG TÀU                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt “Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi hội
Hội người khuyết tật thành phố Vũng Tàu”

BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TP VŨNG TÀU

  • Căn cứ Quyết định số 2622/QĐ-UBND , ngày 06-09-2006 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép thành lập Hội Người Khuyết Tật Thành Phố Vũng Tàu.
  • Căn cứ Điều lệ Hội Người Khuyết Tật Thành Phố Vũng Tàu, được phê duyệt tại Quyết định số , ngày 01 tháng 12 năm 2006 của chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Tiếp tục triển khai Nghị quyết cuộc họp Ban chấp hành Hội Người Khuyết Tật Thành Phố Vũng Tàu, ngày 05 tháng 04 năm 2016.
  • Theo đề nghị của Ban chấp hành Hội Người Khuyết Tật Tp. Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi hội Hội người khuyết tật thành phố Vũng Tàu” (phụ lục số 1 kèm theo)

Điều 2: Chi hội Hội Người Khuyết Tật Thành Phố Vũng Tàu có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế theo quy định tại Điều 1 quyết định này.

Điều 3: Quy chế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2016

Điều 4: Các ông (bà) là thành viên Ban chấp hành, trưởng, phó Chi hội Hội người khuyết tật thành phố Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T.M BCH HỘI NKT TP.VT
CHỦ TỊCH

Võ Thị Ngọc Mai

Nơi nhận:
Như điều 4;
– Lưu văn phòng Hội.

Bài viết kế tiếp

Quy Chế Về Hoạt Động Của Chi Hội

  UBND TP VŨNG TÀU                     …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về Đầu Trang