Quy Chế Về Hoạt Động Của Chi Hội

  UBND TP VŨNG TÀU                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI NKT TP.VŨNG TÀU                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 01/ HNKT                                                         Vũng Tàu, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI
HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TP VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo quyết định số 01/HKT
Ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Ban chấp hành Hội NKT TP Vũng Tàu)

 

Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, vai trò của Chi hội:

 • Chi hội người khuyết tật TP. Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Chi hội) là đơn vị trực thuộc Hội Người Khuyết Tật Thành Phố Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Hội), được thành lập theo nghị quyết của Ban chấp hành Hội để tổ chức các hoạt động của Hội theo Điều lệ Hội. Chi hội không có biểu tượng và tên giao dịch riêng.
 • Chi hội là tổ chức xã hội, phi lợi nhuận, tập hợp các công dân người khuyết tật sống trong địa bàn TP.Vũng Tàu.
 • Mục đích của Chi hội là tập hợp các hội viên lại với nhau theo từng địa bàn các Phường cạnh nhau để dễ dàng quản lý, liên kết và tham gia các hoạt động nhằm xây dựng một Hội thống nhất và vững mạnh.

Điều 2. Nguyên tắc và phạm vi hoạt động:

 • Chi hội tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc: bình đẳng, chia sẻ, tự nguyện, tự quản, và chịu trách nhiệm trước Hội và trước pháp luật về những hoạt động của mình.
 • Chi hội hoạt động theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Chi hội (sau đây gọi tắt là Quy chế Chi hội), các quy định về phân cấp/ủy quyền của Hội, tuân thủ Điều lệ Hội và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
 • Chi hội hoạt động trong phạm vi địa bàn của mình, dưới sự quản lý của BCH Hội và thông qua Hội.

Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI HỘI

Điều 3. Nhiệm vụ của Chi hội:

 • Tập hợp người khuyết tật, động viên phát huy sự sáng tạo của hội viên trong các lĩnh vực: học tập, văn hóa, văn nghệ, thể thao,… đóng góp cho sự phát triển của Hội.
 • Khuyến khích và giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ hiểu biết để hòa nhập xã hội.
 • Thông tin, phổ biến kiến thức về luật NKT Việt Nam, đề án 1019, Nghị định 45, Điều lệ, Quy chế và Nội quy của Hội.
 • Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên theo điều lệ của Hội.
 • Phát triển hội viên và tổ chức quản lý các hội viên của Hội sinh hoạt tại Chi hội, kể cả việc thu phí hội viên và phát quà hằng năm.
 • Chi Hội họp 2 tháng cho Hội viên tại địa điểm nào do Chi Hội trưởng quyết định các Hội viên tham gia và đóng góp ý kiến xây dựng tập thể lớn mạnh.
 • Các Trưởng Chi Hội họp chung BCH tại Văn phòng Hội 2 tháng 1 lần vào 3h chiều chủ nhật tuần đầu tháng để báo cáo tình hình hoạt động của Chi Hội. Bằng văn bản là Biên bản mỗi cuộc họp Chi hội. Sau đó nhận các thông tin hoạt động của BCH Hội để về triển khai cho Hội viên tại các Chi Hội.

Điều 4. Quyền hạn của Chi hội:

 • Chủ động tổ chức các nhiệm vụ được Hội giao/ủy quyền.
 • Phát huy khả năng của hội viên trong mọi hoạt động của Người khuyết tật.
 • Giới thiệu các đối tượng đủ điều kiện để Hội xem xét và kết nạp thành hội viên mới.
 • Giao nhiệm vụ cho các hội viên mới sau khi có quyết định kết nạp của Chủ tịch Hội.
 • Tất cả các hội viên của các Chi hội đều được tham gia vào các phong trào hoạt động do Hội đề ra.
 • Được trích một phần hội phí, để chi trả tiền điện thoại cho các chi hội trưởng và chi hội phó. (Số tiền là: Chi hội trưởng:100.000 đồng, Chi hội phó: 50.000 đồng) hằng tháng.

Chương III
HỘI VIÊN

Điều 5. Hội viên và tiêu chuẩn của Hội viên:

 • Là người khuyết tật, sống trong địa bàn thành phố đều được quyền tham gia vào các Chi hội trực thuộc Hội Người Khuyết Tật Thành Phố Vũng Tàu.

Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội viên: 

1. Quyền của Hội viên.

 • Được đề cử các đại biểu của mình, được ứng cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo của Hội. Tham gia thảo luận, kiến nghị và biểu quyết về Điều lệ, nghị quyết, chương trình hoạt động của Hội, chất vấn những vấn đề có liên quan đến Hội. Có quyền xin ra khỏi Hội và chấm dứt tư cách Hội viên.
 • Được cung cấp các thông tin các thông tin có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động Hội.
 • Được tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động của Hội. Như các chương trình chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh, chỉnh hình, phục hồi chức năng, giới thiệu, xin giúp các công cụ hỗ trợ như xe lăn, nạng nẹp, máy trợ thính, cấp thẻ bảo hiểm Y tế cho người không có trợ cấp v.v… Được tạo điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu, sinh hoạt cộng đồng; Đựơc Hội hỗ trợ, đại diện bảo lãnh trong các quan hệ, giao dịch, kinh doanh, sản xuất và đời sống; Được tham gia các khoá đào tạo, tập huấn, tư vấn, giới thiệu, giúp đỡ để học chữ, học nghề và vào các công ty, cơ sở, các đơn vị sản xuất của Hội hoặc của các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài Hội.
 • Được Hội bảo vệ những quyền lợi chính đáng, hợp pháp. Đựơc quan tâm chăm lo và tạo cơ hội để mở rộng quan hệ, giao lưu, tiếp xúc. Được tư vấn, trung gian trợ giúp hoặc đấu tranh trong việc xây dựng và bảo vệ mái ấm gia đình, nhất là hạnh phúc trong tình yêu hôn nhân NKT.
 • Được quan tâm tìm hiểu, khuyến khích tạo điều kiện và vận động hỗ trợ thực hiện các ý tưởng, đề án khả thi hoặc tạo việc làm tại chỗ tùy theo sức khoẻ, khả năng và hoàn cảnh của từng Hội viên, của Tổ, Nhóm và quỹ Hội. Với phương châm, “Tạo điều kiện cho tài năng phát triển, để hai bên cùng có lợi, xã hội được hưởng lợi”.

2. Nghĩa vụ của Hội viên.

 • Tôn trọng và thi hành Quy chế Chi hội, thực hiện nghị quyết, chương trình công tác của Chi hội, tham gia các hoạt động do Chi hội hoặc Hội tổ chức.
 • Trau dồi kiến thức về quyền lợi và nghĩa vụ của người khuyết tật, giữ gìn phẩm giá, đạo đức, bảo vệ danh dự và nhân phẩm của hội viên.
 • Phát huy khả năng, tính sáng tạo để phục vụ cho các hoạt động của Hội.
 • Thông tin, tuyên truyền tích cực về Hội.
 • Đóng hội phí theo quy định của Hội.

Điều 7. Thủ tục xóa tên hội viên:

1. Hội viên bị xóa tên trong các trường hợp sau.

 • Bị áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Hội do vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy chế Chi hội, không chấp hành nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành, gây thiệt hại đến uy tín của Chi hội, gây mất đoàn kết với các Hội viên.
 • Có nguyện vọng xin thôi sinh hoạt Chi hội hoặc đã chết.
 • Thủ tục xóa tên: việc xóa tên hội viên do Ban chấp hành Chi hội xem xét, đề nghị Chủ tịch ra quyết định và thông qua Ban chấp hành Hội. Sau khi có quyết định xóa tên hội viên, Chi hội có trách nhiệm thông báo đến hội viên bị xóa tên và công khai việc xóa tên hội viên theo quy chế của Chi hội.

Chương IV
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Khen thưởng:

 • Hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Chi hội. Có thành tích trong việc đóng góp, tham gia và hoàn thành xuất sắc các hoạt động phong trào do Hội đề ra.

Điều 9. Xử lý vi phạm:

 • Hội viên làm tổn hại đến uy tín, danh dự của Chi hội và Hội, làm trái với điều lệ Hội. Các quy chế và nghị quyết của Chi hội hoặc vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ sai phạm mà áp dụng các hình thức xử lý từ khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ ra khỏi Hội. Trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì ngoài hình thức kỷ luật còn phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Hiệu lực thi hành:
Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành theo quyết định của Ban Chấp Hành và được xem xét sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện.

BAN CHẤP HÀNH HỘI NKT TP VŨNG TÀU

Bài viết kế tiếp

Quyết Định Thành Lập Chi Hội

       UBND TP. VŨNG TÀU                 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về Đầu Trang