Văn Bản Nhà Nước

Công văn 3340/BHXH-ST

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3340/BHXH-ST V/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2017   Kính gửi: – Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; …

Đọc thêm »

Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1326/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ DỰ ÁN THÚC ĐẨY QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI VIỆT NAM DO CƠ …

Đọc thêm »

Nghị Định 136/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 136/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 …

Đọc thêm »

Luật Dạy Nghề Cho Người Khuyết Tật

LUẬT DẠY NGHỀ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 76/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ …

Đọc thêm »

Thông Tư Liên Tịch

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ HỘI – BỘ TÀI CHÍNH – BỘ KẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  —– o0o —–  Hà Nội , Ngày 19 tháng 05 năm 2005  Số: 19/2005/TTLT/BLĐTBXH–BTC–  BKHĐT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thi hành Nghị …

Đọc thêm »

PHÁP LỆNH VỀ NGƯỜI TÀN TẬT

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            ——***——                                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc số : 06/1998/PL – UBTVQH 10     …

Đọc thêm »

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ _______ Số: 45/2010/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 4  năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội _________   CHÍNH PHỦ Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban …

Đọc thêm »

Nghị định 67/2007/NĐ-CP

  CHÍNH PHỦ _______ Số: 67/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2007     NGHỊ ĐỊNH Về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội _____   CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng …

Đọc thêm »

Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020

– Số văn bản: 1019/QĐ-TTg – Ngày ban hành: 05/08/2012 – Tóm tắt nội dung:  Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 1019/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ …

Đọc thêm »

Nghị định số 13/2010/NĐ-CP

Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội   CHÍNH PHỦ _______ Số: 13/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …

Đọc thêm »
Về Đầu Trang